Novéna ke svatému Charbelovi

1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   7.den   8.den   9.den   O svatých

1. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó Boží zázraku sv. Šarbeli, jehož neposkvrněné tělo nepodléhající rozkladu vyzařuje vůni nebe,
pospěš mi na pomoc a vypros mi u Boha milost, o kterou prosím (zde řekni, o jakou milost se jedná).
Svatý Šarbeli, přimlouvej se za mě.

Ó, Pane, který si udělil svatému Šarbelovi milost víry, úpěnlivě Tě prosím, abys mi na jeho přímluvu udělil milost žít podle Tvých přikázání a podle Tvého evangelia.
Tobě patří sláva navěky. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Z Bible: Za to se modlím, ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. (Flp 1,9-11)
Z myšlenek svatého Charbela:„Ve vašich srdcích musí kralovat láska, ve vašem smýšlení pokora. Arogance vždy vede ke hříchu, k neschopnosti odpouštět a k nenávisti, tedy do věčného zavržení.“

+ + +

Desatero
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho (podle Ex 20,1-17).

Nahoru

2. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó sv. Šarbeli, mučedníku mnišského života, který jsi zakusil utrpení a ze kterého Pán Ježíš učinil zářící maják,
uchyluji se k tobě a skrze tvou přímluvu prosím o tuto milost: ...........
Úplně ti důvěřuji. Amen.
Sv. Šarbeli , nádobo plná vůní, přimlouvej se za mě.

Ó, Bože plný shovívavosti, který si poctil svatého Šarbela milostí konat zázraky,
smiluj se nade mnou a uděl mi na jeho přímluvu to, o co Tě vroucně prosím.
Tvá je sláva navěky. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Vy jste sůl země. Jestliže však ztratí sůl chuť, čím bude osolena ? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu , ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.( Mt 5,13-16)
„Bůh stvořil každého člověka jako lampu, aby zářil a osvětloval svět, a každé lampě dal čisté a průzračné sklo, aby umožnil světlu pronikat a osvěcovat temnoty světa. Lidé však zapomínají na světlo a dbají pouze o sklo. To obarví a zdobí, až sklo ztmavne a nedovoluje světlu pronikat. Proto je ve světě tolik temnoty. Sklo vašich lamp musí být znovu průzračné, aby vaše světlo svítilo ve světě. Proto po každém poklesku je třeba jít rychle ke zpovědi, abychom byli vždy ve stavu posvěcující milosti.“

+ + +

"Bože, pro své jméno nás zachraň, ujmi se naší pře svou bohatýrskou silou.
Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!
Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?"

Kéž k tobě pronikne sténání vězňů! Mocnou paží svou zachovej syny smrti!

Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?
Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!"

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi pro utrpení Tvého Syna !

Můj Pane Ježíši, ujmi se mne,
přijmi mne do svých služeb
a postarej se o mě,
nauč mě být dobrým, oddaným a užitečným služebníkem.
Můj Pane, ty máš všechny prostředky, abys moji situaci vyřešil.

Můj Pane, patřím Ti, odevzdávám ti znovu celou svoji budoucnost i minulost.

Nahoru

3. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó přívětivý sv. Šarbeli, který záříš jako jasná hvězda na nebi církve, rozjasni mou cestu a posiluj mou naději.
Prosím o tuto milost: ............
Vypros ji pro mě od Ježíše ukřižovaného, jehož neustále uctíváš. Amen.
Sv. Šarbeli, příklade trpělivosti a tichosti, přimlouvej se za mě.

Ó Pane Ježíši, který jsi sv. Šarbela posvětil a pomáhal mu nést kříž,
dej mi na jeho přímluvu odvahu snášet obtíže života s trpělivostí a odevzdáním do Tvé božské vůle,
Tobě patří vděčnost navždy. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí? Kdo by se však styděl za mne a za má slova, za toho se také bude stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i Otcově i svatých andělů. (Lk 9,23 - 26)
„Jen Ježíš může osvobodit člověka ode všech hříchů, problémů a strádání. On velice trpí, jestliže člověk vykoupený jeho krví upadá do hříchu. Bůh touží po tom, abychom všichni byli svobodni a šťastní. Lidé však hledají štěstí tam, kde ho nikdy nenajdou, totiž na zemi a v hmotných statcích nebo v jiných lidech. Plné štěstí můžeme najít jen tak, že se v lásce spojíme s Kristem.“

+ + +

1 Filipským, Kapitola 2
v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;
každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.


A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět

Nahoru

4. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Laskavý otče, svatý Šarbeli, uchyluji se k tobě.
Moje důvěra tobě naplňuje mé srdce, skrze moc tvé přímluvy u Boha čekám na milost,
o kterou Tě prosím (zde řekni, o jakou milost se jedná).
Prokaž mi znovu tvou laskavost.
Ó Sv. Šarbeli, zahrado ctností, přimlouvej se za mě.

Bože, který jsi sv. Šarbelovi udělil milost být ti byl podobný,
pomáhej mi růst v křesťanských ctnostech a smiluj se nade mnou,
abych tě mohl chválit až do konce.
Tobě patří díky navěky. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Ježíš řekl apoštolům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím připravit vám místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,1-6)
„Každý člověk je povolán, aby měl účast na Božím království tím, že se sjednotí v lásce s Bohem. Je jen jedna cesta, která tam vede, a tou je Ježíš Kristus, nejpravdivější Bůh, který se stal nejpravdivějším člověkem. Tato cesta zrání k lásce je obtížným duchovním vzestupem.“

+ + +

Obnova křestních slibů :
Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu.
Amen.

Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká.
Amen.

Zříkám se ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní.
Amen.


Nahoru

5. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó sv. Šarbeli, milovaný Bohem, osviť mě a uč mě, jak se zalíbit Bohu.
Pospěš k mé záchraně.. Milující otče, prosím tě,
přimlouvej se u Boha o tuto milost pro mě: .................... Amen.
Sv. Šarbeli, příteli Ukřižovaného, přimlouvej se za mě.

Ach Bože, na přímluvu sv. Šarbela vyslyš mou prosbu,
zachraň mé ubohé srdce a daruj mu klid.
Upokoj útrapy mé duše.
Tobě patří sláva navěky. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí. Amen , amen, pravím vám : Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. (Jan 8,31-32.34-36)
„Kristus ví, co je ve vašich srdcích, a jsou to právě vaše srdce, po kterých touží. Nehledejte pravdu mimo Krista. Poznáte-li Krista, poznáte i Pravdu a budete svobodní. Kristus chce, abyste byli svobodní. Nebojte se a buďte si jisti tím, že Kristus zvítězil nad tímto světem.“

+ + +

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Nahoru

6. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó sv. Šarbeli, mocný přímluvce, jsem v nouzi a prosím tě o tuto milost: ...................
Jediné tvé slovo u Ježíše stačí, aby mi odpustil,
slitoval se nade mnou a vyslyšel mou prosbu.
Sv. Šarbeli, radosti nebe i země, přimlouvej se za mě.

Bože, který jsi vybral sv. Šarbela, aby nás bránil před Tvým hněvem,
uděl mi, prosím, na jeho přímluvu milost,
o kterou prosím, abych tě s ním mohl navěky chválit.
Tobě patří sláva navěky. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Když se modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to co je skryté, ti odplatí. Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšení pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. (Mt 6,6-8)
„Modlete se z hloubi srdce a Bůh vás vyslyší. Modlete se srdcem, upřímně a s důvěrou, a ne pouze rty. Rychleji se dostane k Bohu skřehotání žab než prázdná slova, která nevycházejí z lidského srdce. Při modlitbě naslouchejte Božímu hlasu. Naslouchejte tomu , co k vám nejrůznějším způsobem mluví Bůh a snažte se to chápat a až do konce činit jeho svatou vůli.“

+ + +

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Nahoru

7. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó sv. Šarbeli, všemi milovaný pomocníku potřebných, mám pevnou naději ve tvoji přímluvu před Bohem.
Vypros pro mne u Boha tuto milost: ............................ Amen.
Sv. Šarbeli, hvězdo, která vede bloudící, přimlouvej se za mě.

Bože, mé četné hříchy jsou překážkou tvé milosti mně oslovit.
Dej mi milost k pokání a na přímluvu sv. Šarbela mi odpověz.
Navrať radost do mého smutného srdce a splň mou prosbu.
Tobě, který jsi ztělesněním milosti, patří díky a chvála. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. ( 1 Jan 4,10-12)
„Ve chvíli smrti se bude hříšník nejvíce obávat, že nemá odpověď na nekonečnou Boží lásku, a to bude oplakávat. Každý člověk, který nemiluje, protože svými hříchy zničil v sobě schopnost milovat, je ve stavu duchovní smrti, protože dobrovolně zrušil spojení života a lásky, které ho spojovalo s Bohem.“

+ + +

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno;
- a obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.
Nahoru

8. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó svatý Šarbeli, když tě vidím klečícího na podlaze z rákosu, postícího se, pokořujícího se nebo v extázi před Pánem, víc a víc důvěřuji v sílu tvé přímluvy. Vroucně tě prosím,
abys mi pomohl získat milost, o kterou Tě prosím (zde řekni, o jakou milost se jedná).
Svatý Šarbeli, ponořený do Boha, oroduj za mne.

Ó, nejněžnější Ježíši, Ty jsi pozvedl svého milovaného Šarbela k biblické dokonalosti, pokorně Tě prosím, uděl mi milost dokončit svůj život podle tvé vůle.
Miluji Tě, ó Bože,
Spasiteli můj. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Mt 6,19 -21)
„Láska je jediný poklad, který je možno hromadit v čase pozemského života a který přetrvá navěky. Všechno hmotné bohatství, všechna sláva, moc a společenské postavení a nejrůznější úspěchy zůstanou ve chvíli smrti zde na zemi. V okamžiku smrti se počítá jedině láska. Kdo stane před Bohem bez lásky, bude muset nést všechny důsledky své hříšné volby a egoistického jednání.“

+ + +

1 Korintským, Kapitola 13
Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat?
Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:

1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

Nahoru

9. den novény

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.

Ó svatý Šarbeli, jsem na konci své novény. Mé srdce je plné radosti, když s tebou mluvím. Mám velkou důvěru, že mi Pán Ježíš daruje milosti, o které jsem prosil skrze tvou přímluvu.
Lituji všech svých špatností a slibuji, že se vynasnažím, abych se již nikdy nenechal strhnout ke hříchu.
Prosím tě o splnění mé prosby (zde řekni, o jakou milost se jedná).
Svatý Šarbeli, korunovaný slávou, oroduj za mne.

Ó, Pane, ty jsi poslouchal, když se svatý Charbel modlil a dal jsi mu milost sjednocení s Tebou.
Smiluj se nade mnou v okamžiku mého neštěstí a zachraň mě od veškerého zla, které nemohu unést.
Tobě patří sláva navěky. Amen.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.


Zdrávas, Maria...

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.


Volitelné :

Svatý otče Šarbeli,
který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny
a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás.

Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla
a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných.
Shlédni na nás milostivě,
a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme.
Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného.

Pane Ježíši, na přímluvu Svatého Šarbela rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli,
rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu,
chraň před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě.
Amen.

nebo :

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě i pokání,
jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.
Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a s lidstvem skrze pouto lásky.
Nemůžeme tě úplně následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, přimlouvej se za nás,
aby Pán Ježíš naplnil naše srdce touhou po polepšení, pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života a dal nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Bože, tebe chválíme, - tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, - oslavuje celá země.
Všichni andělé, - cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy - bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý, - Pán, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země - tvé vznešené slávy.
Oslavuje tě - sbor tvých apoštolů,
chválí tě - velký počet proroků,
vydává o tobě svědectví - zástup mučedníků
a po celém světě - vyznává tě tvá církev:
neskonale velebný, - všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží, - pravý a jediný,
božský Utěšiteli, - Duchu svatý.
Kriste, Králi slávy, - tys od věků Syn Boha Otce;
abys člověka vykoupil, - stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
zlomil jsi osten smrti - a otevřel věřícím nebe;
sedíš po Otcově pravici - a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, - a proto tě prosíme:
přispěj na pomoc svým služebníkům, - vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
dej, ať se radují s tvými svatými - ve věčné slávě.
Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, - veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit - a chválit tvé jméno po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes, - ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, - smiluj se nad námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství, - jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme, - ať nejsme zahanbeni navěky.
Amen

Nahoru


Svatí jsou mistrovské dílo Boží lásky.

Mistrovským dílem svatosti je Maria.

Nekonečný počet svatých nám dovoluje odhalit nekonečnou rozmanitost vynalézavé Boží dobroty.

V tom, co milujeme u svatých, není nic, co by nebylo z Boha, co by jim nebylo Bohem dáno. ... Dějiny svatých jsou dějinami toho všeho, co Bůh dokázal udělat z nízkosti a slabosti svých služebníků. Boha vidíme z jeho svatých. Není tedy možné si představit platné uctívání svatých, které by nebylo opřeno o nadšenou a zbožnou úctu k Bohu. Nemělo by žádnou cenu, kdybychom upadali do extase před svatými proto, že jsme ztratili chuť upadat do extase před Otcem.

(Podle Louise Evelyho, z knížky Krédo, s.110-113)

Přátelství s „obyvateli nebes“

To, že lidé volají Marii nebo svaté kvůli přímluvě u Boha, není tím, že jim více důvěřují nebo od nich snad očekávají Boží pomoc.
To by se neslučovalo s katolickou vírou. Naopak, Marie a svatí nám stojí nablízku jako pouzí lidé, jako stvoření, kteří jsou, jak věříme, již u Boha. Ale protože trvá přátelství mezi lidmi, kteří již došli k cíli, a námi, kteří jsme ještě na cestě, obracíme se k nim s prosbou o modlitbu. Vždyť tak jako každý křesťan shledává jako samozřejmé, že poprosí ostatní lidi o pomoc v modlitbě, tak prosíme o přímluvu Marii a svaté, kteří jsou u Boha. Láska a pomoc bližním v nebi nepřestávají (srov. 1K 13,8)!

V mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám zprostředkoval svou lásku: rodiče, učitele... Proč ne tedy také svaté!? více zde

O svatých z Písma svatého :
Svatí jsou po smrti s Bohem, mluví s ním o lidech na zemi a můžou ho prosit :

Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.››› 10 A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" ››› 11 Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. Zjevení Janovo 6, 9 (Byli už po smrti a přitom mluvili s Bohem a prosili ho. A na jiném místě - např. Zjevení 17,6 nebo 18,24 atd - se praví, že ti, kdo zemřeli pro Krista jsou svatí.)

3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. ... 6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.... Zjevení Janovo 17,6 ()

My křesťané putující na zemi, i ti blažení v nebi, tvoříme jednu církev a můžeme a máme se za sebe přimlouvat :

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 1 Timoteovi 2,1 ()

30 Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha, Římanům 16,30 ()

10 On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, 11 když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat." 2 Korintským 1,22 ()

Pána Ježíše za jeho života často někdo prosil za jiné, například :

Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. Lukáš 4,38 ()

3 Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. 4 Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; 5 neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl." 6 Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. 7 Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv. Lukáš 7,4 ()

22 Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám 23 a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" Marek 5,22 ()


Náhodný citát z Deníčku sestry Faustyny :
10) 414.      (Na) Velký pátek ve tři hodiny odpoledne, když jsem vešla do kaple, uslyšela jsem slova: - Přeji si, aby byl tento obraz veřejně (173) uctěn. - Tu jsem uviděla Pána Ježíše, jak umírá na kříži a velmi trpí, a z Ježíšova Srdce vyšly stejné dva paprsky, jaké jsou na tom obraze.
kkk