Co je vlastně myšleno slovy „Hospodinova sláva“ ?

Share

Co je vlastně myšleno pod pojmem Hospodinova sláva v Bibli ???? Pro nás má slovo „sláva“ význam podobný, jako „věhlas“ a stejně tak často i v Písmu.

Nebo ve smyslu „Boží svatost, Boží moc „, jako Boží působení v těch, kdo se modlí. A v tom případě se Boží sláva nejvíc ukazuje třeba na svatých, a na každém člověku, který se dotazuje na Boží vůli, důvěřuje Bohu a opravdu podle toho jedná. Hospodinova sláva v tom, že pro něj Bůh dělá neuvěřitelné věci a zázraky –Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.  Třeba požehnání v rodině, na dětech, v práci, majetku (8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,).
Ale i dnes je vidět stejně jako tehdy ve starém Zákoně, že když to ta rodina nebo kdokoli začne považovat za samozřejmost, za svou zásluhu, žijí  podle sebe a zapomínají na Pána Boha, tak se to požehnání vzdálí.
atd.)
 Ale co je myšleno  těchto verších ?
19 Cherubové zvedli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi se hnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu; sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi.
nebo
23 Vstal jsem tedy a odešel jsem na pláň. A hle, stála tam Hospodinova sláva jako tehdy, když jsem ji viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář.
nebo
nebo tady : 9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
tady taky něco takového :
Možná má někdo další vysvětlení, tohle je skoro všechno, co mě k tomu zatím napadlo.
Share

Leave a Reply