Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.

Share
Tohle mi vždycky vrtalo hlavou, jestli můžu jít k svatému přijímání, protože vždycky jsem si byla vědomá, že toho nejsem hodna. Ani po zpovědi, protože se znám, že pravděpodobně zase udělám něco, co nechci.
Určitě by tam ale neměl jít člověk, který má v úmyslu hřešit, to zase tak bychom se měli posuzovat. Ale v tom překladu 21 je to „nehodným způsobem !!! Což to vysvětluje ještě jinak a dává to také smysl. Ať každý sám sebe prověří, jestli si doopravdy uvědomuje co přijímá – že to je skutečné živé Tělo a Krev Pána Ježíše. Ne jen duchovně, jak to chtějí pro sebe zdůvodnit protestanti.
My ještě nevíme, jak k tomu dochází, protože spoustu věcí ještě nechápeme. Když mi protestanti vyčítali, že se katolíci neřídí podle Bible, tak by se měli sami zamyslet nad sebou, jak oni se chovají k chlebu a vínu při Večeři Páně.  Jestli se k tomu chovají jako k opravdovému Tělu a Krvi Páně, s takovou úctou. A jak se chovají k tomu, co zbyde. Sice to stejně neproměňuje vysvěcený kněz, takže to není stejné jako v katolické církvi, ale to pro ně už vůbec není argument.
Na druhou stranu si osobně myslím a to je jen můj názor, že pokud je někdo s upřímným srdcem protestant bez vlastní viny, který už se v tom narodil a neodmítá katolickou církev, tak pro něho má jejich Večeře Páně účinky jako pro nás.  Pokud to on tak chápe a věří tomu, že je to živý Kristus.
 Jeden adventista mi napsal, že k té proměně dochází až v tom člověku, který to přijímá, jinak je to prý pořád jen chleba. Proto to potom můžou klidně vyhodit, co zbude. Ale i to odporuje Bibli, protože to Pán Ježíš přece řekl ještě předtím, než to jedli a pili.

a takhle je to v překladu Bible21 :

23Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,24vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“25Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“26Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.
27Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi.28Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu.29Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.30To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.31Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni.32Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.