Přímluvná modlitba na každý den

Share

Ve jménu Pána Ježíše Krista

Nejmilejší a vždy uctíváníhodný Otče, který panuješ nad všemi prostory ! Jak je to krásné, moci vyslovovat tvé jméno. Tvoje láska proniká všemi propastmi stvoření a uchvacuje naše srdce.

Prosíme tě za všechny bratry a sestry na Zemi. Dej nám své světlo a svůj oheň ! Odpusť nám všem  urážky, kterých jsme se vůči tobě dopustili. Pomoz nám, abychom dokázali odpustit svým bratřím, kteří nedokáží milovat.

Vymyť ze světa veškerý hřích. Prosíme tě o to, aby všechny tvoje děti tě mohly poznat. Otče náš, dej, abychom tě mohly věčně milovat.
Prosíme tě, vyslyš nás a daruj nám všem radost a mír v poznání.“

Bože, Otče náš, ty který jsi dobrý ve své pokoře, velikosti a všemohoucnosti, prosím tě, dej nám pocítit svou Božskou všudypřítomnost a svůj láskyplný úsměv.

Můj Bože, miluji tě z celého srdce 💗 svého, z celé duše 👻  své, ze vší síly💪 své, ze vší mysli 👼 své, miluji tě nade všecko, protože jsi nekonečně dobrý

Pane Bože, ty, který vyvádíš vězně ke šťastnému životu, prosím tě zachraň týrané ženy a děti,  

všechny, kdo jsou v otroctví a vězení.

Ty, kdo žijí v ochromujícím strachu nebo v ochromující bolesti, v bezvýchodné a zoufalé situaci,

v úzkosti a nejistotě.

Nenarozené děti, všechny děti i mladé lidi.

Postižené, staré a nemocné,

umírající a duše v očistci.

Chudé a zadlužené.

Ženy a muže, kteří snášejí nelidské ukrutnosti.

Pronásledované a vražděné křesťany.

Všechny, co si prosí o modlitbu.

Obrať k sobě všechny lidi, žijící v hříchu a působící zlo,

duchovně je uzdrav a osvoboď.  

Prosím o láskyplnou pomoc pro všechny, kterým ublížili.

Za mír a lásku ve světě.

Za odvrácení všeho zla.

Prosím tě požehnej všem, kdo pracujou a učí se,

ať jim to slouží ke zdraví a ke spáse.

Prosím za naše partnery a děti, za rodiče a všechny příbuzné, sousedy a známé.

Teprve když ty nás osvobodíš, budeme opravdu svobodní.

Ve tvé blízkosti se cítíme v bezpečí.

Dobrý Otče náš, shlédni dolů na nás všechny a naše rodiny.

na všechny, kteří byli doporučeni do našich modliteb.

na naše duchovní pastýře.

a vylij své svaté požehnání na nás všechny…

Požehnej tento den, veškeré práce, co děláme, všechny lidi, které potkáme.

Požehnej naše myšlenky, pocity, slova a činy.

Požehnej a osvíť všechny naše nepřátele a chraň nás před jejich zlobou.

Drahý Bože, do Tvých rukou svěřuji každého z nás.

Smiluj se nad námi pro své milosrdenství, Bože.

přispěj nám svou mocí na pomoc: odpusť nám a vytrhni nás z nebezpečí, které nám hrozí pro naše hříchy, vysvoboď nás a zachraň nás.

Pane Ježíši, ochraň nás dnes od zla, hříchu, satanových útoků a pokušení, strachu ze tmy, strachu z lidí, nemoci, pochybností, hněvu a všech nehod a od všeho, co není Tvoje království.  

Bože, Děkuji za všechnu tvou lásku a péči a prosím Tě, abychom se každý den dostatečně vyspali, měli celý den dobrou náladu, radost, klid v duši, pocit vděčnosti a naplnění, dostatek síly a energie a všechno stihli ! Abychom se správně rozhodovali a měli pravá slova v pravý čas. Abychom všechno včas zaplatili a měli jsme peníze na to, co je potřeba.  

Abychom se naučili mít pořádek ve všem a dobře si rozvrhnout den.

Aby se stalo to nejlepší pro naše rodiny,

i kdyby to nebylo úplně podle našich představ !

Prosím tě za naše současné i budoucí potomky, aby měli odolnost proti všem závislostem a nemocem na těle i na duchu,  byli zdraví, psychicky i fyzicky  normální, rozumní, moudří a prozíraví, srdeční, upřímní a vřelí,klidní,   spokojení,  pracovití

a  přinášeli mír a lásku.

Přiveď nás všechny  k sobě láskyplným způsobem, dej nám živou a hlubokou víru, ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost,  bázeň Boží a laskavé srdce, schopné dávat a přijímat lásku a opravdu naslouchat.

Pane Bože dej nám opravdovou lásku, pokoru, prostotu a vnitřní sílu, odhodlání ke svatosti, vytrvalost až do konce, pravou moudrost a soudnost, pokoj v duši,  vyrovnanost, odvahu, statečnost, spravedlnost a mírnost.  Abychom ti za všech okolností důvěřovali a měli skutečnou radost a naději.

Abychom tě nadevšechno milovali a mohli tak poznat tvojí lásku.

Ať milujeme Tvou láskou všechny a pohlížíme na ně tvýma očima.

Dej nám lásku i k těm, které nemůžeme vystát.

Dej, abychom v každé těžkosti viděli dotek tvé lásky a nikdy tě nezranili žádným hříchem.

Abychom se ovládali v hněvu a postili se tak, jak si přeješ !!!!

Ať dokážeme ze srdce odpustit, upřímně se radovat ze štěstí druhých, z požehnání a zázraků v jejich životech.

Pane, pomoz nám nastálo polepšit se v chování a přestat se všemi zlozvyky.

Ve tvém jménu se odříkáme každého zlého ducha, chceme jít po správné cestě a skončit se vším, co otvírá dveře zlu do našeho života .

Chceme se každý den doopravdy rozhodnout pro Boží lásku, být horliví křesťané a účinně se modlit z hloubi celého srdce, i když se budeme mít dobře .

Prosím tě, abychom měli srdce otevřené pro Ducha svatého a jeho moudrost, nechali mu volnost a byli schopní od něj přijmout i nové myšlenky.

Abychom měli otevřený vnitřní zrak pro pravdu a dar rozlišování.

Abychom si nelichotili ve vlastních očích, ale poznali pravdu o sobě. Abychom kvůli tomu nebyli zoufalí, ale o to více důvěřovali Bohu, který to ví a přesto nás má rád.

Abychom viděli smysl svého života v Božím plánu lásky a spásy.

Abychom si byli vědomi své důstojnosti, kterou máme jako Děti Boží.

Abychom vždycky poznali vůli Boha Otce a rádi podle ní jednali.

Pane Ježíši dej, abychom byli tvými nástroji a zjevila se na nás tvoje sláva a moc.

Doplň to, co jsme zanedbali, naprav to, co jsme pokazili my i naši předkové.

Ty jsi Pánem nad každou osobou, věcí i situací, ty máš všechny prostředky a možnosti, jak vyřešit cokoliv.

      

Duchu svatý, uschopni nás, osviť a veď,

naplň Láskou a pokorou, milostí a milosrdenstvím.

Prosím tě modli se pořád s námi,

Aby všichni poznali Pána Ježíše, Syna Panny Marie, aby se svět proměnil, aby se svět spasil.Pane Bože, požehnej všem, kdo si to aspoň jednou poslechnou celý až do konce a vyslyš je ve všech jejich potřebách. Amen.

13 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky

Je to stejná modlitba jako ta předchozí http://patroni.cz/primluvna-modlitba-na-kazdy-den/ , ale ten konec, který je nejdůležitější, jsem dala na začátek, protože většina lidí k tomu konci ani nedošla 🙂 … A vyměnila jsem některé obrázky. Je to složené z modliteb, které jsem někde četla nebo slyšela. Těmi vězni jsou myšleni lidé, kteří nejsou svobodní například kvůli závislosti, nemoci, vztahu, rodině, otrocké práci, chudobě, dluhům, vydírání, stalkingu apod. Nebo jsem měla na mysli i skutečné vězně, kteří jsou zavření nespravedlivě nebo kteří se skutečně obrátili. Je to podle verše z Bible http://bible.patroni.cz/index.php?id=14956


Dodatek (4.12.2018) – pokud prosím Pána Boha, aby pomohl trpícím lidem a věřím, že je ta modlitba opravdu účinná, tak z toho vyplývá, že když se to některý den zapomenu pomodlit, a nevzpomenu si na ně, tak se pravděpodobně budou mít hůř. To je děsivý a zavazující.


Prosím o připomínky na email anna007@seznam.cz, kdyby někoho k tomu něco napadlo, co je tam špatně, nebo by mohlo být lépe apod., ještě to budu dělat určitě několikrát.

Share

Připojte se k diskuzi

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.