Litanie v čase sucha

Share

Litanie v čase sucha

Pane, smiluj se,         Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se,       Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se.         Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,            smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože, v Trojici jediný,
Bože, svrchovaný Pane nebe i země,           smiluj se nad námi
Bože, v němž žijeme,
Bože, bez něhož hyneme,
Bože, jenž stanovuješ hranice moří,
Bože, jenž řekám cestu vyměřuješ,
Bože, jenž potoky a prameny naplňuješ,
Bože, jenž páry na výsosti shromažďuješ,
Bože, jenž páry na výsosti rozptyluješ,
Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,
Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,
Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,
Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,
Bože, jenž jsi Izraelitům na poušti vyvedl vodu ze skály,
Bože, jenž jsi Ismaele na poušti vodou občerstvil,
Bože, k němuž své ruce s důvěrou vzpínáme,
Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,
Bože, jenž potřeby naše znáš,
Bože, jenž o blaho naše dbáš,
Bože, jehož moudrost je nevyzpytatelná,
Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,
Bože Otče náš,
Ode všeho zlého             vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od nepříznivých větrů
Od palčivého vedra
Od záhubného sucha
Od hrozícího nedostatku od sucha
Od hrozícího nedostatku píce
Od hrozícího nedostatku vláhy
Od neúrody, drahoty a hladu
Od reptání proti Tvé prozřetelnosti
Od nedůvěřivosti a malomyslnosti
Od rouhání a zoufalství
Od věčné smrti
My hříšníci               prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil

Aby ses nad námi smiloval
Abys naši úzkost zapudil
Abys naši důvěru upevnil
Abys pokryl nebe mraky
Abys svlažil pole a louky
Abys občerstvil háje a sady
Abys napojil žíznivou zemi
Abys naplnil potoky a řeky
Abys dal, zachoval a požehnal úrodu
Abys osvědčil svou moudrost
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,     smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. Kriste,     uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás, Kriste,   vyslyš nás.
Pane, smiluj se.                    Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                  Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                    Pane, smiluj se.

Otče náš….

Pomoc naše ve jménu Páně
neboť on stvořil nebe a zemi.
Bože, shlédni a pomoz,
Pane, pospěš nám pomáhat.
Staň se Tvé milosrdenství,
jak doufáme v Tebe.
Sešli nám svou pomoc ze svatyně,
ze Sionu opatruj nás.

Modleme se:
Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmiřován, shlédni milostivě na
naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svojí
hříšností.
Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se, prosíme, také nad
námi a sešli nám dostatečný déšť.
Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi tehdy
vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm,
abychom mohli, zbaveni úzkostí s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu. Tvá
moudrost je nevyzpytatelná a Tvá dobrotivost nekonečná. Slituj se tedy nad námi
a vylej své požehnání, zachovej úrodu, otevři prameny svého milosrdenství,
z hrozícího nebezpečí nás vytrhni a z neúrody, drahoty a hladu nás vyprosti. Kéž nás
Tvá dobrota potěším a věrnost Tvého Syna, který řekl:“Proste a dostanete.“, se na nás
ukáže.

V Tebe doufáme, nedej, abychom byli zahanbeni.

Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.