Novéna Panny Marie z Pompejí

Share

Výsledek obrázku pro novena maria pompei

Moji milí,
byl jsem Katkou požádán, abych připojil pár vět na úvod tohoto zvláštního poprázdninového zářijového vydání farního Zpravodaje. Rád tak činím, po všech těch předprázdninových oslavách v naší farnosti, třeba poutní slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, pak po prázdninách plných dobrodružství. Teď se vám do rukou a do vašich domácností dostane novéna k Panně Marii z Italských Pompejí. Určitě je to zajímavá četba a návod, jakým způsobem se obracet na naši nebeskou Matku, a zároveň jak se připojit k tomuto apoštolátu. Jsou tu přiloženy i osobní zkušenosti a svědectví, aby bylo zjevné, že nejde snad jen o „pohádky“, ale skutečnost, jak se Matka stará o své děti, které někdy ve svém životě prožívají takříkajíc bezvýchodné situace. Ale i ony jsou řešitelné. Přeju i vám, na přímluvu naší dobrotivé Panny Marie, vyřešení těch vašich originálních problémů, ať prožíváme tento život s pocitem milovaných a milujících dětí, a to v jakémkoliv úseku svého pozemského života.
Krásné dny indiánského léta přeje Váš o. Pavel A. P.

Dne 20. 7. 2016 udělil kardinál Dominik Duka imprimatur pro vydání Novény k Panně Marii z Pompejí. „Kéž je touto modlitbou prohloubena důvěra v pomoc Matky Boží u všech, kteří se ji budou za jeden konkrétní úmysl s vírou modlit,“ uvádí Otec kardinál v dopise s církevním schválením. Poprvé v česku tak může vyjít text této modlitby, která je rozšířená především v Itálii, hodně také v Polsku a v jiných zemích. Znění novény proto nabízíme pro zájemce i v tomto speciálním vydání farního zpravodaje. Apoštolkou Novény k Panně Marii z Pompejí je paní Mariola Světlá. Proto přikládáme její svědectví.
Drazí přátelé,
o Novéně Panny Marie z Pompejí jsem se dozvěděla v roce 2014, zrovna když jsem procházela „zkouškovým životním obdobím“, kdy jsem přišla o práci a začala jsem mít vážné zdravotní problémy. Našla jsem ji při brouzdání po internetu, na polských stránkách http://pompejanska.rosemaria.pl/. Určitě to nebyla „náhoda“. Bůh nás vede a má s námi své plány…
Velice mně zaujala, zaregistrovala jsem se, a začaly mi chodit informační emaily a zároveň svědectví lidí, kteří prosili v různých intencích za své blízké, za zdraví, manželství, a podobně. Na youtube jsem si vyslechla zajímavý příběh ženy, která modlitbou Novény zachránila své manželství, které procházelo krizí a manžel žádal o rozvod. Nakonec vše dopadlo, s pomocí Matky Boží z Pompejí šťastně.

Na podzim, 16. 10. 2014, jsem se rozhodla začít modlit Novénu Pompejskou. Byla jsem nemocná a dostala tak skrze chorobu a bolest čas na zastavení, přemýšlení a modlitbu.
Ze začátku jsem se bála, že to nezvládnu. Novéna je dost dlouhá – 54 dnů. Ale rozdělila jsem tři růžence denně na ráno, odpoledne a večer. Prvních 27 dnů je část prosebná,  potom dalších 27 dnů děkovná. Dokončila jsem Novénu 8. 12. 2014. Další jsem zahájila v únoru následujícího roku. Momentálně se modlím další Novénu za požehnání vydání a šíření Novény Pompejské v Čechách…
Potom mi přišla z Polska nabídka, jestli bych se chtěla stát Apoštolkou Novény Pompejské. Neváhala jsem. Bylo to pro mě znamení od Marie, abych ji začala šířit v okolí a povídat lidem o její kráse, dobrotivosti a milosrdenství. A tak jsem v létě 2015 napsala do Polska, že se ráda stanu Apoštolkou novény. V té době jsem byla po autonehodě a léčila jsem se.
Čekala jsem… Až v březnu 2016 mi přišla očekávaná obálka se schválením a potvrzením, že jsem se stala členem Apoštolátu Novény Pompejské, a že ji mohu šířit v Česku.
Oslovila jsem v červnu Polskou farnost v Praze u Dominikánů, jestli by podpořili a stali se vydavateli novény. Souhlasili. V červenci jsme dostali od Otce kardinála Dominika Duky církevní schválení v České republice.
Velice ráda o tom informuji naši farnost ve zpravodaji. Chystáme také tisk brožurky, na kterou budeme v brzké době shánět finanční prostředky.
Nedávno jsem se dozvěděla od jedné paní z naší farnosti, že se také Novénu už modlila na úmysl mladé manželky a maminky, kterou postihla těžká nemoc… a uzdravila se.
Nepřála si být jmenovaná, ale jedna z podmínek Panny Marie z Pompejí je, že budeme dávat svědectví a nabádat k modlitbě, a tak zde uvádí své svědectví:
O novéně jsem si přečetla v časopisu Světlo. Hledala jsem podrobnější informace, ale bohužel jsem žádné nenašla. Špatně jsem si vyložila podmínky splnění a modlila jsem se na 3 úmysly. Prosila jsem Matku Boží, že jsem tomu moc dobře nerozuměla, jestli má být 1 nebo 3 úmysly, aby mi to odpustila. Matka Boží vyslyšela všechny úmysly za které jsem se modlila. Některé dny mi šla modlitba lehce, ale byly dny, kdy se mi modlilo hůře. Bylo to také náročné na čas.
Marie slyší naše volaní a vyslyší, a dá nám více, než o co prosíme! Děkuji všem, Dobro a Pokoj, s přátelským pozdravem
Mariola Světlá, tel. 737 989 787, s.mariola@seznam.cz

O Novéně

Pompejská novéna je označována za neodolatelnou novénu, neboť je s ní spojen následující příslib Matky Boží: Každý, kdo se bude po dobu 54 dní modlit růženec za konkrétní milost, tak ji obdrží.
Začátek novény se datuje do roku 1884 a je spojen s italským městem Neapol, kde se nevyléčitelně nemocná jedenadvacetiletá Fortunatina Agrelli modlila za své zdraví. Panna Maria jí údajně řekla, aby se modlila 54 dní růženec. Tři devítidenní novény ať prosí za uzdravení a další tři novény aby děkovala za uzdravení. Na konci modlitby byla mladá dívka zcela vyléčena. Novéna byla schválena papežem Lvem XIII 29. listopadu 1887.


Velkým šiřitelem novény se stal Bartoloměj Longo (viz níže), který právě v nedalekých Pompejích vybudoval kostel, zasvěcený Panně Marii růžencové. Do něj umístil obraz Panny Marie Růžencové se svatým Dominikem a svatou Kateřinou Sienskou. Od roku 1885 zde bylo hlášeno k tisícovce zázračných uzdravení.
Novéna Panny Marie z Pompejí je růžencovou novénou, to znamená, že každý den novény se odříká růženec s doplňující modlitbou. Novénu je vhodné se modlit, zejména pokud potřebujete pomoc.


Jak se Pompejskou novénu modlit?


Označení novéna může být z počátku matoucí, protože ji obvykle máme spojenou s deví-
tidenní modlitbou. V případě Pompejské novény je to jinak, neboť se ji modlíme 54 dnů.
Důvodem je pokyn Matky Boží modlit se tři novény děkovné a tři prosebné. Celkově se
tedy jedná o 6 novén po devíti dnech, což je tedy 54 dnů. Kvůli zjednodušení je však
nazýváme Pompejskou novénou.


Pompejská novéna je rozdělena do dvou částí po 27 dnech, označujeme je za část
I. prosebnou a část II. děkovnou.

Abychom se v ní neztratili, je vhodné si k novéně
poznamenat do kalendáře datum zahájení a dokončení.
Novénu Panny Marie z Pompejí se modlíme po celou dobu jejího trvání s jediným úmyslem. Nejvhodnější je přesně formulovat jednu konkrétní prosbu, nikoliv vyjmenovat seznam úmyslů.


Jak se modlit Pompejskou novénu krok za krokem po dobu 54 dnů


Nejprve začneme znamením kříže.
Poté uvedeme úmysl a řekneme: „Tento růženec se modlím na tvoji počest, Královno
posvátného růžence.“
Nyní se pomodlíme počáteční modlitby růžence (Věřím v Boha, Otče náš, 3 x Zdrávas,
Sláva Otci) – odříkáme je jen jednou, na začátku novény daného dne.
Potom se modlíme patnáct tajemství růžence. Není nutné modlit se je všechny najednou,
lze si je například rozdělit tak, že ráno se pomodlíme radostná tajemství, v poledne
bolestná a večer slavná.
Na zakončení každé části růžence se modlíme krátkou modlitbu (prosebnou nebo
děkovnou), které jsou uvedeny níže.
Na úplném konci se ještě pomodlíme „Pod ochranu tvou“, a třikrát s důvěrou a vírou
vyslovíme: „Královno posvátného růžence, oroduj za nás!“


Prosebné a děkovné modlitby pompejské novény :


Modlitba na závěr prosebné části, kterou se modlíme prvních 27 dnů novény

Vzpomeň si, milosrdná Panno Maria, Královno posvátného růžence z Pompejí, že nikdy
jsme neslyšeli, že by byl opuštěn někdo z těch, kteří tě uctívají a skrze růženec tě prosí
o pomoc. Matko věčného slova, nepohrdej mými slovy, ale milostivě mě vyslechni a vyslyš
mou růžencovou modlitbu pro zalíbení, jaké nacházíš ve svém chrámu v Pompejích. Amen.

Modlitba na závěr děkovné části, kterou se modlíme druhých 27 dnů novény

Co ti mohu dát, Královno plná lásky? Svěřuji ti celý svůj život. Dokud mi síly stačí, budu
šířit tvoji chválu, Panno posvátného růžence z Pompejí, protože jsem prosil o tvou pomoc
a obdržel jsem Boží milost. Všude budu svědčit o milosrdenství, kterého se mi od tebe
dostalo. Podle svých sil budu šířit růžencovou pobožnost a všem vyprávět o tvé dobrotě,
kterou mi projevuješ, aby k tobě přišli i nehodní hříšníci, tak jako já. Kdyby celý svět věděl,
jak dobrá jsi a jaké slitování máš s trpícími, všechna stvoření by utíkala k tobě. Amen.


Růžencová tajemství pompejské novény
I. Radostná tajemství
1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla


II. Tajemství světla (nepovinné)
1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii


III. Bolestná tajemství
1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován


IV. Slavná tajemství
1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Převzato z občasníku Zářící srdce římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem 

http://www.maticecm.cz/?act=getdata&id=4

Share

Připojte se k diskuzi

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.