Protestantský pastor poprvé na mši

Share

Stál jsem tam inkognito, já, protestantský pastor v civilu. Nenápadně jsem se zasunul do zadní lavice katolické kaple v Milwaukee a poprvé jsem se stal svědkem mše. Přivedla mě tam zvědavost a stále jsem si nebyl jistý, jestli jde o zdravou zvědavost.

Při zkoumání spisů prvních křesťanů jsem nespočetně mnohokrát narazil na výrazy jako „liturgie“, „Eucharistie“, „oběť“. Pro ně byla Bible – tu knihu jsem nadevše miloval – nepochopitelná bez události, kterou současní katolíci nazývají „mší“.

Chtěl jsem pochopit rané křesťany; avšak chyběla mi zkušenost s liturgií. A tak jsem přesvědčil sám sebe a vyrazil jsem se na „průzkum“. Přitom jsem se neustále zapřísahal, že si ani nekleknu, ani nebudu mít účast na tomto modlářství.

Sedl jsem si do lavice v tmavém koutě na samém konci kaple. Přede mnou bylo poměrně hodně věřících různého věku. Velmi mě zaujala jejich uctivá gesta, jakož i očividné soustředění se na modlitbu.

Pak zazvonil zvon, všichni vstali a z dveří u oltáře vyšel kněz. Nejistý sám sebou zůstal jsem sedět. Jako kalvína mě učili, že mše je tím největším bohorouhačstvím, jakého se člověk může dopustit. Obřadem mše se údajně opakuje oběť Ježíše Krista. A tak jsem zůstal v roli pozorovatele. Seděl jsem s otevřenou Biblí před sebou.

Mše pokračovala a mně najednou něco napadlo. Bibli jsem neměl jen u sebe. Byla přede mnou – ve slovech mše! Jeden úryvek byl z Izaiáše další ze Žalmů, další od Pavla.

Velmi silně jsem to prožíval. Chtělo se mi všechno zastavit a křičet: „Hej, můžu vysvětlit, co se z Písma právě odehrává? Je to úžasné!“ Zachoval jsem si však postoj pozorovatele.

Zůstal jsem v ústraní, dokud jsem nezaslechl, jak kněz vyslovuje slova proměňování: „Toto je moje tělo … Toto je moje krev.“

Pocítil jsem, jak se ze mě vytrácejí všechny pochybnosti. Když jsem viděl, jak kněz zvedl bílou hostii, cítil jsem, jak mi ze srdce vyvěrá modlitba: „Můj Pán a můj Bůh. Jsi to opravdu ty!“

Od toho okamžiku byste mě možná nazvali cvokem. Neuměl jsem si ani představit, co ve mně ta slova způsobí. Ještě intenzivněji jsem prožíval, když shromáždění začalo zpívat: „Beránku Boží … Beránku Boží … Beránku Boží,“ a kněz navázal: „Hle, Beránek Boží …“ a zvedl hostii. Netrvalo ani minutu, a slova „Beránek Boží“ odezněly čtyřikrát.

Z dlouhodobých studií Bible jsem okamžitě věděl, kde jsem. Byl jsem v knize Zjevení, kde Ježíš ve dvaadvaceti kapitolách volal Beránka nejméně dvacetkrát.

Byl jsem na svatební hostině, kterou Jan popisuje na konci poslední knihy Bible.

Byl jsem před nebeským trůnem, kde je Ježíš navždy oslaven jako Beránek.

Na to jsem připraven nebyl, ačkoli – byl jsem na mši!

Na mši jsem se vrátil i druhý den.

A pak další.

A ještě na další.

Pokaždé se mi před očima odehrávalo stále více výjevů z Písma.

A přece ani jednu z jeho knih jsem neviděl v té tmavé kapličce jasněji než Knihu zjevení, Apokalypsu, která popisuje oslavu andělů a svatých v nebi.

Jako v Knize, tak i v kapličce jsem viděl oblečeného kněze, oltář a shromáždění volající „Svatý, svatý, svatý …“

Viděl jsem kadidlový kouř; slyšel jsem vzývání andělů a svatých; i já sám jsem zpíval aleluja, protože toto slavení mě přitahovalo stále víc.

Sedával jsem v zadní lavici se svou Biblí a často jsem nevěděl, co dříve, na kterou stranu se obrátit – ať k tomu, co se odehrávalo v Apokalypse, nebo k tomu, co se dělo na oltáři. Stále více se mi zdálo, že jde o totéž.

S novým elánem jsem se pohroužil do studia starověkého křesťanství a zjistil jsem, že první biskupové, otcové Církve, objevili totéž, co jsem každé ráno prožíval i já.

Knihu zjevení považovali za klíč k liturgii a naopak. Ve mně jako ve vědci a věřícím člověku se odehrávalo něco silného. Zjevení, biblická kniha, která mi připadala nejsložitější, nyní osvětlovala základní kámen mé víry: ideu smlouvy jako posvátného svazku Boží rodiny. Přitom ze mše, kterou jsem předtím považoval za největší rouhání, se stala událost, která zpečetila Boží smlouvu. „Toto je kalich mé krve. Je to krev nové a věčné smlouvy.“

Všechno to bylo pro mě nové, až se mi z toho hlava točila. Celé roky jsem se snažil najít smysl Knihy zjevení jako jisté zakódované poselství o konci světa, o oslavě ve vzdáleném nebi; o něčem, co většina křesťanů nemůže přežít, dokud jsou na zemi.

Nyní po dvou týdnech každodenního chození na mši jsem najednou toužil postavit se během liturgie a říci: „Poslouchejte mě všichni. Ukážu vám v Apokalypse, kde se právě nacházíte! Otevřete čtvrtou kapitolu, osmý verš. Právě teď jste v nebi.“

Scott Hahn, úryvek z knihy Hostina Beránkova

převzato z http://www.fatym.com

 

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz, 15. 9. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Více o knize:
http://www.zachej.sk/produkt/2740/barankova-vecera/

a v češtině:

Kniha amerického teologa a biblisty čtivým způsobem představuje knihu Zjevení svatého apoštola Jana jako mystické zobrazení naplnění času, které se odráží i ve slavení eucharistie. Mše svatá se tak stává klíčem k porozumění knize Zjevení, což si uvědomovali už církevní otcové, a mluví o tom také Druhý vatikánský koncil i Katechismus katolické církve. Autor pomáhá čtenáři nejen najít si svou cestu k na první pohled komplikované a někdy i rozpaky vzbuzující knize Zjevení, ale rovněž objevit celou řadu důležitých rozměrů mše svaté, na které často zapomínáme nebo si je ani neuvědomujeme.

www.paulinky.cz/obchod/

http://www.ikarmel.cz/produkt/hostina-berankova
Share

Den modlitby a půstu za mír v Kongu a Sýrii 23.2.2018

Share

V neděli 4.2.2018 po modlitbě Anděl Páně v poledne Svatý Otec vyjádřil blízkost obyvatelům Madagaskaru, postižených cyklónem, který způsobil mnoha lidem smrt a zranění, jakož i značné škody. Na všechny se potom obrátil s následujícím oznámením: „Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, a tedy všichni společně. Náš nebeský otec stále naslouchá svým dětem, které k němu volají v úzkostech a bolestech, »uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje« (Žl 147,3).

Vyslovuji tuto důraznou výzvu, abychom také my uslyšeli tento křik a každý si položil ve svém svědomí před Bohem otázku: »Co mohu učinit pro mír?«. Zajisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm nebo na ní závisí. Vítězství dosažené násilím je totiž falešné, avšak práce pro mír prospívá všem!“

Share

Z PROROCTVÍ BL. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ 

Share

Zdá se, že na začátku třetího tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.

„Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast a v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. …Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer…“

Viděla jsem falešnou církev, do města (Říma) přicházeli bludaři nejrůznějšího typu. …Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu… Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Divoká a nevzdělaná lůza páchala násilí. Ale to všechno netrvalo dlouho.“

„Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům… Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. …Bylo zde jen rozdělení a chaos. Byla to zřejmě církev lidského původu podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná. (12. září 1820) V cizí církvi bylo všechno prováděno mechanicky.Všechno bylo podle lidského rozumu… Viděla jsem nejrůznější osoby, věci, nauky a názory. Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal.

Ale v pozadí v dálce jsem viděla krutý národ vyzbrojený oštěpy. A viděla jsem jednu postavu, která se smála a řekla: »Postavte ho tak pevný, jak můžete. Jen my ho srovnáme se zemí.«“ „Mezi tím, co jsem viděla, bylo také velké procesí biskupů. Poznávala jsem jejich myšlenky a slova skrze obrazy, které jim vycházely z úst. Jejich hříchy proti náboženství byly znázorněny deformacemi jejich těla. Někteří měli jen tělo s temným mrakem místo hlavy. Jiní měli jen hlavu a jejich těla a srdce byla jako hustá pára. Někteří byli chromí, jiní ochrnutí; jiní zase spali nebo vrávorali. (1. června 1820) Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být. Viděla jsem také Svatého otce pohrouženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjevu nechybělo nic, ale byl zesláblý pro vysoký věk a mnoho utrpení. Hlava se klátila ze strany na stranu a padala na hruď, jako by usínal. Upadal často do mrákot a zdálo se, že umírá. Ale když se modlil, posilovala ho nebeská zjevení. V té chvíli byla jeho hlava vzpřímená, ale jakmile mu opět klesla na hruď, viděla jsem mnoho osob, jak se rychle ohlížely napravo i nalevo, tj. Směrem k světu.

Pak jsem viděla všechno, co se týkalo protestantismu, který postupně nabýval vrchu a katolické náboženství se hroutilo do úplného úpadku. Mnoho kněží bylo přitahováno svůdnými naukami, které hlásali mladí učitelé, a ti všichni přispívali k dílu zkázy. V těch dnech víra upadne velmi hluboko a zachová se na málo místech a v nemnohých domech a rodinách, které Bůh uchrání od pohrom a válek.“ (1820) „Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří byli exkomunikováni, ale zdálo se, že se o to vůbec nestarají a neberou to na vědomí. Byli exkomunikováni, když spolupracovali s plány, vstupovali do sdružení a zastávali názory, na které bylo vysloveno anathema. Bylo možno vidět, jak Bůh potvrzuje dekrety, řády a interdikty, které vydává Hlava Církve a dodržuje je, i když lidé o ně nemají zájem, odmítají je a tropí si z nich posměch.“

„Viděla jsem jasně bludy, úchylky a nesčetné hříchy lidí. Viděla jsem jejich šílenství a zlobu jejich skutků proti pravdě a proti rozumu. Byli mezi nimi kněží a já jsem s velkou radostí snášela své utrpení, aby se obrátili a polepšili.“

„Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a extravagantní. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev. …Ale Bůh měl jiné plány. (22. dubna 1823)

Viděla jsem také různé oblasti země. Můj Průvodce (Ježíš) jmenoval Evropu a o jedné malé oblasti se vyjádřil překvapujícími slovy: »Hle, Prusko, nepřítel.« Pak mi ukázal jiné místo na severu a řekl: »Tato Moskva, země Moskvy přinese mnoho zla.«“

„Měla jsem vidění velkého soužení. Zdálo se mi, že klérus požadoval povolení, které nemohlo být schváleno. Viděla jsem mnoho starých kněží, kteří hořce plakali, zvláště jeden z nich. Také někteří mladí plakali. Ale jiní mezi nimi byli vlažní, a dělali bez námitek, co se po nich chtělo. Bylo to, jako by se lidé sami rozdělili na dvě strany.“ (12. dubna 1820)

„Preláti vnitřní hierarchie se zdáli být neupřímní a zbavení horlivosti; nelíbili se mi. Mluvila jsem s papežem o biskupech, kteří mají být jmenováni. Řekla jsem mu, že nesmí opouštět Řím. Kdyby to udělal, vznikl by velký chaos.Myslel si, že zlo je nevyhnutelné a že by měl odejít, aby zachránil mnoho věcí. Byl velmi nakloněn tomu opustiti Řím a povzbuzovali ho, aby to udělal.“

„Viděla jsem žalostné věci. V chrámě se hrály hazardní hry, pilo se a mluvilo. Dvořili se zde ženám. Pronikly sem všechny druhy hanebnosti. Kněží všechno povolovali a panovala zde velká neúcta. Viděla jsem i židy, kteří se nacházeli pod podloubím chrámu. Všechno mě to naplňovalo velkým smutkem.“ (27. září 1820)

„Církev se nacházela ve velkém nebezpečí. Musíme se modlit za papeže, aby neopouštěl Řím. Kdyby to udělal, vzniklo by tím nepředstavitelné zlo. Protestantská nauka a nauka schizmatických pravoslavných Řeků se všude šířila. Vidím na tomto místě Církev ohroženou tak rafinovaným zlem, že už zbývá sotva stovka kněží, kteří nejsou pomýlení. Všichni pracují na zničení, dokonce i klérus. Blíží se velká spoušť.“ (1. října 1820)

„Když jsem viděla chrám Svatého Petra v troskách a způsob, jak se na tomto díle zkázy podílí mnoho příslušníků kléru, – přitom nikdo to nechtěl dělat otevřeně před druhými – byla jsem z toho tak znechucená a volala jsem Ježíše ze všech sil a žádala jsem ho o milosrdenství. Pak jsem uviděla svého nebeského Ženicha a On ke mně dlouho promlouval… Řekl mi mezi jiným, že toto přemisťování Církve z místa na místo znamená, že se bude jevit jak v úplném úpadku. Ale znovu vstane. I kdyby zůstal jen jeden jediný katolík, Církev by zvítězila, protože se nezakládá na lidských úmyslech a lidském rozumu. Dal mi spatřit, že nezůstal takřka žádný křesťan v prapůvodním smyslu slova (4. Října 1820).

Pak jsem viděla zjevení Matky Boží, která řekla, že soužení bude velmi veliké. Řekla, že tyto osoby se musí velmi vroucně modlit. …Mají se modlit především za to, aby církev temnot opustila Řím.“ (25. října 1820) „Viděla jsem chrám Svatého Petra. Byl celý zbořený s výjimkou presbytáře a hlavního oltáře. Svatý Michael sestoupil ve zbroji do chrámu a hrozil mečem určitému počtu nehodných pastýřů, kteří chtěli vstoupit do chrámu. Ty části chrámu, které byly zbořeny, byly rychle obnovovány, aby mohly být slaveny bohoslužby tak, jak se patří. Ze všech částí světa přicházeli kněží a věřící a obnovovali chrám, protože ničitelé nebyli schopni pohnout těžkými základními kvádry.“ (1) (10. Září 1820)

Měla jsem vidění svatého císaře Jindřicha. Viděla jsem ho v noci, samotného na kolenou u hlavního oltáře velkého a krásného chrámu… A viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sama sestupuje. Položila na oltář rudé sukno a na ně bílé plátno, na to položila knihu intarzovanou drahými kameny, zapálila svíce a věčné světlo… Přišel osobně Spasitel v kněžském rouchu. Mše byla krátká. Na konci mše nebylo evangelium svatého Jana. Když mše skončila, Maria se obrátila k Jindřichovi, vztáhla k němu ruku a řekla, že to bylo uznání za jeho čistotu. Povzbudila ho, aby neváhal. Viděla jsem anděla, který se dotkl chrániče jeho kyčle, jako Jakuba. Jindřich zakusil velkou bolest a od toho dne kulhal.“ (2) (12. července 1820)

„Viděla jsem jiné mučedníky, nikoliv nynější, ale budoucí. Viděla jsem tajné sekty, které nelítostně ohrožovaly velkou Církev. Vedle nich jsem viděla strašnou šelmu, která vystupovala z moře… Na celém světě byly zbožné a dobré osoby, zvláště klérus, trýzněny, utlačovány a vězněny. Měla jsem pocit, že se mají stát jednou mučedníky.“ „Když byla Církev z velké části zničena a zůstaly jen svatyně a oltáře, viděla jsem, jak do chrámu vstupují ničitelé se šelmou. Tak se potkali se ženou vznešeného chování, která zřejmě měla v lůně dítě, protože kráčela pomalu. Při pohledu na ni se nepřátelé zděsili a šelma nebyla schopná udělat krok vpřed. Natáhla šíji k Ženě, jako by ji chtěla pozřít, ale Žena se vrhla na zem v prostraci (na znamení podřízenosti Bohu – pozn. redakce) a hlava se dotýkala země. Když to šelma spatřila, utekla zpět do moře a nepřátelé ve velkém zmatku prchali… Pak jsem spatřila v dálce velkolepé šiky, které se blížily. V jejich čele jsem viděla muže na bílém koni. Vězni byli osvobozeni a připojovali se k nim. Všichni nepřátelé byli zahnáni. Viděla jsem Církev, jak byla obnovena a byla velkolepější než dříve“ (10. srpna 1820).

„Minulou noc jsem byla zavedena do Říma, kde byl Svatý otec ponořen do velkého smutku a byl ještě ukryt, aby se vyhnul nebezpečným nástrahám. Byl velmi slabý a vyčerpaný bolestmi, starostmi a modlitbami. Mohl důvěřovat jen malému počtu osob a právě z toho důvodu se musel skrývat. Ale má s sebou stařičkého kněze, velmi prostého a zbožného. Byl to jeho přítel a pro jeho prostotu si mysleli, že není třeba ho odstranit. Ale tento muž přijímal od Boha velké milosti. Viděl a chápal mnoho věcí, o kterých informoval Svatého otce. Měla jsem pokušení informovat ho o zrádcích a pachatelích nepravostí, kteří byli členy staré hierarchie, aby je identifikoval.“

„Nevím, jakým způsobem jsem byla minulou noc přenesena do Říma a nacházela jsem se v blízkosti chrámu Santa Maria Maggiore. Viděla jsem velmi mnoho lidí zarmoucených a ustaraných, protože nikde nebylo vidět papeže, a také pro velký neklid a poplašné hlasy ve městě. Zdálo se, že lid nečeká, že by se brány chrámu otevřely, chtěl se jen modlit venku. Přivedlo je sem vnitřní vnuknutí. Ale já jsem se ocitla uvnitř v chrámě a otevřela jsem brány. Vstoupili překvapení a polekaní, že se brány otevřely. Zdálo se mi, že jsem za branou a že mě nemohli vidět. Nesloužil se zde žádný obřad, ale lampy byly rozsvíceny. Lid se pokojně modlil.“

„Když jsme procházeli se svatým Františkem a jinými světci Římem, viděli jsme velký palác zachvácený plameny odzdola až nahoru. Měla jsem velký strach, že obyvatelé paláce mohou uhořet, protože nikdo požár nehasil. Ale jak jsem se přiblížili, oheň se zmenšoval a viděli jsme začouzenou budovu. Procházeli jsme velkým počtem velkolepých komnat a konečně jsme našli papeže. Seděl potmě a spal na velkém křesle. Byl velmi nemocný a slabý a neschopný chůze.“

„Viděla jsem ještě jednou, že Petrova Církev byla ohrožována plánem, který zpracovala tajná sekta, a ničily ji blesky. Ale viděla jsem také, jak přišla pomoc právě, když utrpení vrcholilo. Viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sestupuje na Církev a rozprostírá nad ní svůj plášť. Viděla jsem papeže, který byl současně velice mírný a zároveň pevný… Viděla jsem velkou obnovu a Církev se vznášela vysoko k nebi.“

„Viděla jsem nového papeže, který bude velmi přísný. Převychová si chladné a vlažné biskupy. Není to Říman, ale Ital. Pochází z místa nedaleko Říma, myslím, že pochází ze zbožného královského rodu. Ale nějakou dobu musí být ještě mnoho bojů a zápasů“ (27. ledna 1822).

„Přijdou velmi zlé časy, kdy nekatolíci svedou na scestí mnoho osob. Výsledkem bude velký zmatek. Viděla jsem také bitvu. Nepřátelé byli velmi početní, ale malé vojsko věřících jich pobilo celé řady. Během bitvy se Maria nacházela na úpatí pahorku a oděla se do brnění. Byla to strašná bitva. Nakonec zbylo jen málo věrných bojovníků, kteří přežili, ale vítězství bylo jejich“ (22. října 1822). „Vidím apoštoly, nikoliv ty z minulosti, ale apoštoly posledních časů a zdá se mi, že papež je mezi nimi.“ „Židé se vrátí do Palestiny a před koncem světa se stanou křesťany.“

Share

Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

Share

Tenhle verš jsem mnoho let prostě nedokázala pochopit, možná tak 20 let. Včera jsme se bavily s dcerou o té Nevýchově, že prý tam radí, aby se děti nechválily, aby se na tom nestaly závislé. S tím nevím, jestli můžu úplně souhlasit, ale dostaly jsme se tak i k tomu verši z Přísloví 27,5. Vždycky jsem si myslela,  že je to myšleno na lásku mezi mužem a ženou, ale pokud by to bylo myšleno na vztah rodičů k dětem, tak to smysl dává konečně 🙂 .  Protože je spousta rodičů, kteří děti trestají tím, že jim odpírají lásku, že je třeba ignorujou, nemluví s nima, neusmívají se na ně vůbec … A ono je zřejmě lepší jim vynadat, ale chovat se k nim pořád se zájmem. Nemusí se to říkat slovy, ale podle chování a přístupu se ta láska pozná.

To mi taky dcera říkala, že měli učitelku, která jediná měla opravdu respekt a děti jí měly rády, i přesto, že jim nic neprominula a byla přísná, ale ony z ní tu lásku cítili, že chce jejich dobro, že má o ně upřímný zájem, že je opravdová. A já sama jsem měla taky takovou učitelku, ještě i dneska si na ní vzpomenu, protože jednou jsme měli v osmičce na návštěvě ve třídě inspektora a nikdo se nehlásil k tabuli, tak vyvolala mně a řekla mi „Peterková, ty si poradíš v každý situaci“, a opravdu jsem to díky tomu spočítala dobře na té tabuli, i když jsem strašná trémistka. Už mockrát jsem si na to vzpomněla a pomohlo mi to, když něco vypadalo úplně bezvýchodně… Dneska by se řeklo, že mě „naprogramovala“, ale naštěstí v dobrým 🙂

A vlastně to nemusí platit jen na vztah rodičů a dětí, ale obecně na všechny vztahy. A taky tak, že pokud chce někdo někoho kárat, tak ho nejdřív musí mít hodně rád.

Ten verš se dá taky říct tak, že „Horší je skrývaná láska, než zjevná kárání.“ Někdo si myslí, že je nejhorší někomu vynadat a rozčilovat se. Jenže když nebude dávat najevo lásku, naschvál se bude  třeba mračit, tak nakonec už tu lásku ani mít nebude. Takže pak ani nebude už co skrývat. No pořád tomu ještě úplně nerozumím :-)))

Dodatek 22.2.2018 :

Když jsem včera dělala pořádek ve starých výstřižkách, tak jsem našla k tomu jeden 🙂 Ten na to má zase další pohled, takže teď už z toho vůbec nejsem moudrá. Taky jsem si ale představila Pána Boha, jak se tváří, když něco udělám špatně. Vždycky mám představu, že se hrozně mračí a odvrátí se. Třeba je to ale jinak ?

Share

Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.

Share
Tohle mi vždycky vrtalo hlavou, jestli můžu jít k svatému přijímání, protože vždycky jsem si byla vědomá, že toho nejsem hodna. Ani po zpovědi, protože se znám, že pravděpodobně zase udělám něco, co nechci.
Určitě by tam ale neměl jít člověk, který má v úmyslu hřešit, to zase tak bychom se měli posuzovat. Ale v tom překladu 21 je to „nehodným způsobem !!! Což to vysvětluje ještě jinak a dává to také smysl. Ať každý sám sebe prověří, jestli si doopravdy uvědomuje co přijímá – že to je skutečné živé Tělo a Krev Pána Ježíše. Ne jen duchovně, jak to chtějí pro sebe zdůvodnit protestanti.
My ještě nevíme, jak k tomu dochází, protože spoustu věcí ještě nechápeme. Když mi protestanti vyčítali, že se katolíci neřídí podle Bible, tak by se měli sami zamyslet nad sebou, jak oni se chovají k chlebu a vínu při Večeři Páně.  Jestli se k tomu chovají jako k opravdovému Tělu a Krvi Páně, s takovou úctou. A jak se chovají k tomu, co zbyde. Sice to stejně neproměňuje vysvěcený kněz, takže to není stejné jako v katolické církvi, ale to pro ně už vůbec není argument.
Na druhou stranu si osobně myslím a to je jen můj názor, že pokud je někdo s upřímným srdcem protestant bez vlastní viny, který už se v tom narodil a neodmítá katolickou církev, tak pro něho má jejich Večeře Páně účinky jako pro nás.  Pokud to on tak chápe a věří tomu, že je to živý Kristus.
 Jeden adventista mi napsal, že k té proměně dochází až v tom člověku, který to přijímá, jinak je to prý pořád jen chleba. Proto to potom můžou klidně vyhodit, co zbude. Ale i to odporuje Bibli, protože to Pán Ježíš přece řekl ještě předtím, než to jedli a pili.

a takhle je to v překladu Bible21 :

23Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,24vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“25Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“26Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.
27Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi.28Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu.29Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.30To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.31Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni.32Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem.

Share

Co je vlastně myšleno slovy „Hospodinova sláva“ ?

Share

Co je vlastně myšleno pod pojmem Hospodinova sláva v Bibli ???? Pro nás má slovo „sláva“ význam podobný, jako „věhlas“ a stejně tak často i v Písmu.

Nebo ve smyslu „Boží svatost, Boží moc „, jako Boží působení v těch, kdo se modlí. A v tom případě se Boží sláva nejvíc ukazuje třeba na svatých, a na každém člověku, který se dotazuje na Boží vůli, důvěřuje Bohu a opravdu podle toho jedná. Hospodinova sláva v tom, že pro něj Bůh dělá neuvěřitelné věci a zázraky –Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.  Třeba požehnání v rodině, na dětech, v práci, majetku (8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,).
Ale i dnes je vidět stejně jako tehdy ve starém Zákoně, že když to ta rodina nebo kdokoli začne považovat za samozřejmost, za svou zásluhu, žijí  podle sebe a zapomínají na Pána Boha, tak se to požehnání vzdálí.
atd.)
 Ale co je myšleno  těchto verších ?
nebo
nebo
tady taky něco takového :
Možná má někdo další vysvětlení, tohle je skoro všechno, co mě k tomu zatím napadlo.
Share

Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni

Share

Kázání z 5.2.2018 TV LUX Zástup se tlačil na Pána Ježíše, ale byli i takoví věřící, kteří se dotýkali Krista nebo jen jeho oděvu a byli uzdraveni. Oni to dělali s vírou, že budou uzdraveni. My se nacházíme v lepší situaci – my se Krista nejen dotýkáme, my ho přijímáme do srdce, během mše dokonce dvakrát – při čtení Božího slova a v Eucharistii – děláme to tak mnoho let a nejsme uzdraveni ?


ještě jsem si chtěla k tomu poznamenat, že to jsme jako ten zástup, který se ho dotýkal bez víry. Kdybychom k Eucharistii přistupovali se stejnou vírou jako kdysi ti věřící, taky bychom byli uzdraveni. Ono se to píše i v Písmu

Ale je mnoho věřících, kteří přistupují k svatému přijímání s tou vírou a jsou opravdu zdraví a je na nich vidět, že jsou stále více proměňováni k obrazu Páně 18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. Takový člověk onemocní jedině, že by to chtěl obětovat pro Boží království, za záchranu hříšníků, nabídnout se jako smírná oběť – tak jako to dělali svatí, nebo pokud s tím má Bůh nějaký plán pro ještě větší dobro a slávu Boží, nebo je to zkouška. Ale i přesto potom ten člověk neztrácí důstojnost, nehroutí se z toho. Takoví lidi jsou jako úplný drahokamy, může jim být třeba 80 nebo 95 let, a úplně září, mají průzračné oči, jsou jako umělecká díla, každý jim chce být nablízku, promluvit s nimi a oni si té své ceny vůbec nejsou vědomi. Určitě každý nějaké takové lidi zná.

Share

Poselství pro Mirjanu z 2.2.2018

Share

02.02.2018 14:46

Drahé děti, vy, které můj Syn miluje, vy které já miluji nesmírnou mateřskou láskou, nedovolte, aby sobectví, sebeláska vládly světem. Nedovolte, aby láska a dobrota byly skryté. Vy, kteří jste milovaní, kteří jste poznali lásku mého Syna, vzpomeňte si, že být milován, znamená milovat.
Děti moje, mějte víru. Když máte víru jste šťastní a šíříte mír, duše se vám zachvívá radostí. V té duši je můj Syn. Když se dáváte pro víru, když se dáváte pro lásku, když konáte dobro bližnímu, můj Syn se ve vaší duši usmívá.
Apoštolové mojí lásky, já se k vám jako matka obracím, shromažďuji vás kolem sebe a chci vás vodit cestou lásky a víry, cestou, která vede ke světlu světa.
Kvůli lásce, kvůli víře, jsem tu, protože vám chci mateřským požehnáním dát naději a sílu na vaší cestě, protože cesta, která vede k mému Synu není lehká: je cestou odříkání, dávání, oběti, odpuštění a mnoho, mnoho lásky. Ale ta cesta vede k míru a štěstí.

Děti moje, nevěřte lživým hlasům, které k vám mluví o falešných věcech, falešném třpytu. Vy děti moje se vraťte k Písmu. S nesmírnou láskou na vás hledím, a z milosti Boží se vám projevuji. Děti moje, pojďte se mnou, ať se vám duše radostí zachvívá. Děkuji vám.

Více zde: https://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/poselstvi-panny-marie-z-medzugorje/

Share

Přímluvná modlitba na každý den

Share

 

Ve jménu Pána Ježíše Krista.  

 

Pane Bože, ty, který vyvádíš vězně ke šťastnému životu, prosím tě zachraň týrané ženy a děti,  

všechny, kdo jsou v otroctví a vězení.

Ty, kdo žijí v ochromujícím strachu nebo v ochromující bolesti, v bezvýchodné a zoufalé situaci,

v úzkosti a nejistotě.

Nenarozené děti, všechny děti i mladé lidi.

 

Postižené, staré a nemocné,

umírající a duše v očistci.

Chudé a zadlužené.

Ženy a muže, kteří snášejí nelidské ukrutnosti.

Pronásledované a vražděné křesťany.

Všechny, co si prosí o modlitbu.

Obrať k sobě všechny lidi, žijící v hříchu a působící zlo,

duchovně je uzdrav a osvoboď.  

Prosím o láskyplnou pomoc pro všechny, kterým ublížili.

Za mír a lásku ve světě.

Za odvrácení všeho zla.

 

Prosím tě požehnej všem, kdo pracujou a učí se,

ať jim to slouží ke zdraví a ke spáse.

Prosím za naše partnery a děti, za rodiče a všechny příbuzné, sousedy a známé.

Teprve když ty nás osvobodíš, budeme opravdu svobodní.

Ve tvé blízkosti se cítíme v bezpečí.

 

Dobrý Otče náš, shlédni dolů na nás všechny a naše rodiny.

 

na všechny, kteří byli doporučeni do našich modliteb.

na naše duchovní pastýře.

a vylij své svaté požehnání na nás všechny…

 

Požehnej tento den, veškeré práce, co děláme, všechny lidi, které potkáme.

 

Požehnej naše myšlenky, pocity, slova a činy.

Požehnej a osvíť všechny naše nepřátele a chraň nás před jejich zlobou.

 

Drahý Bože, do Tvých rukou svěřuji každého z nás.

 

Smiluj se nad námi pro své milosrdenství, Bože.

přispěj nám svou mocí na pomoc: odpusť nám a vytrhni nás z nebezpečí, které nám hrozí pro naše hříchy, vysvoboď nás a zachraň nás.

Pane Ježíši, ochraň nás dnes od zla, hříchu, satanových útoků a pokušení, strachu ze tmy, strachu z lidí, nemoci, pochybností, hněvu a všech nehod a od všeho, co není Tvoje království.  

 

Bože, Děkuji za všechnu tvou lásku a péči a prosím Tě, abychom se každý den dostatečně vyspali, měli celý den dobrou náladu, radost, klid v duši, pocit vděčnosti a naplnění, dostatek síly a energie a všechno stihli ! Abychom se správně rozhodovali a měli pravá slova v pravý čas. Abychom všechno včas zaplatili a měli jsme peníze na to, co je potřeba.  

Abychom se naučili mít pořádek ve všem a dobře si rozvrhnout den.

 

Aby se stalo to nejlepší pro naše rodiny,

i kdyby to nebylo úplně podle našich představ !

 

Prosím tě za naše současné i budoucí potomky, aby měli odolnost proti všem závislostem a nemocem na těle i na duchu,  byli zdraví, psychicky i fyzicky  normální, rozumní, moudří a prozíraví, srdeční, upřímní a vřelí,klidní,   spokojení,  pracovití

a  přinášeli mír a lásku.

 

Přiveď nás všechny  k sobě láskyplným způsobem, dej nám živou a hlubokou víru, ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost,  bázeň Boží a laskavé srdce, schopné dávat a přijímat lásku a opravdu naslouchat.

 

Pane Bože dej nám opravdovou lásku, pokoru, prostotu a vnitřní sílu, odhodlání ke svatosti, vytrvalost až do konce, pravou moudrost a soudnost, pokoj v duši,  vyrovnanost, odvahu, statečnost, spravedlnost a mírnost.  Abychom ti za všech okolností důvěřovali a měli skutečnou radost a naději.

 

Abychom tě nadevšechno milovali a mohli tak poznat tvojí lásku.

 

Ať milujeme Tvou láskou všechny a pohlížíme na ně tvýma očima.

Dej nám lásku i k těm, které nemůžeme vystát.

Dej, abychom v každé těžkosti viděli dotek tvé lásky a nikdy tě nezranili žádným hříchem.

 

Abychom se ovládali v hněvu a postili se tak, jak si přeješ !!!!

Ať dokážeme ze srdce odpustit, upřímně se radovat ze štěstí druhých, z požehnání a zázraků v jejich životech.

 

Pane, pomoz nám nastálo polepšit se v chování a přestat se všemi zlozvyky.

Ve tvém jménu se odříkáme každého zlého ducha, chceme jít po správné cestě a skončit se vším, co otvírá dveře zlu do našeho života .

Chceme se každý den doopravdy rozhodnout pro Boží lásku, být horliví křesťané a účinně se modlit z hloubi celého srdce, i když se budeme mít dobře .

 

Prosím tě, abychom měli srdce otevřené pro Ducha svatého a jeho moudrost, nechali mu volnost a byli schopní od něj přijmout i nové myšlenky.

Abychom měli otevřený vnitřní zrak pro pravdu a dar rozlišování.

 

Abychom si nelichotili ve vlastních očích, ale poznali pravdu o sobě. Abychom kvůli tomu nebyli zoufalí, ale o to více důvěřovali Bohu, který to ví a přesto nás má rád.

Abychom viděli smysl svého života v Božím plánu lásky a spásy.

Abychom si byli vědomi své důstojnosti, kterou máme jako Děti Boží.

 

Abychom vždycky poznali vůli Boha Otce a rádi podle ní jednali.

 

Pane Ježíši dej, abychom byli tvými nástroji a zjevila se na nás tvoje sláva a moc.

 

Doplň to, co jsme zanedbali, naprav to, co jsme pokazili my i naši předkové.

Ty jsi Pánem nad každou osobou, věcí i situací, ty máš všechny prostředky a možnosti, jak vyřešit cokoliv.

      

 

Duchu svatý, uschopni nás, osviť a veď,

naplň Láskou a pokorou, milostí a milosrdenstvím.

Prosím tě modli se pořád s námi,

Aby všichni poznali Pána Ježíše, Syna Panny Marie, aby se svět proměnil, aby se svět spasil.

Nejmilejší a vždy uctíváníhodný Otče, který panuješ nad všemi prostory ! Jak je to krásné, moci vyslovovat tvé jméno. Tvoje láska proniká všemi propastmi stvoření a uchvacuje naše srdce.

Prosíme tě za všechny bratry a sestry na Zemi. Dej nám své světlo a svůj oheň ! Odpusť nám všem  urážky, kterých jsme se vůči tobě dopustili. Pomoz nám, abychom dokázali odpustit svým bratřím, kteří nedokáží milovat.

Vymyť ze světa veškerý hřích. Prosíme tě o to, aby všechny tvoje děti tě mohly poznat. Otče náš, dej, abychom tě mohly věčně milovat.
Prosíme tě, vyslyš nás a daruj nám všem radost a mír v poznání.“

Bože, Otče náš, ty který jsi dobrý ve své pokoře, velikosti a všemohoucnosti, prosím tě, dej nám pocítit svou Božskou všudypřítomnost a svůj láskyplný úsměv.

 

Můj Bože, miluji tě z celého srdce 💗 svého, z celé duše 👻  své, ze vší síly💪 své, ze vší mysli 👼 své, miluji tě nade všecko, protože jsi nekonečně dobrý
Pane Bože, požehnej všem, kdo si to aspoň jednou poslechnou celý až do konce a vyslyš je ve všech jejich potřebách. Amen.

13 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky

#modlitba je namluvená hlasem Google. Musela jsem si to takhle nahrát sama pro sebe, protože se neumím spontánně modlit, nenapadají mě slova. Proto jsem si tady shromáždila přímluvy, které jsem někde slyšela nebo četla, něco je z Bible, něco z různých videí nebo od lidí. Je to hlavně za věci, s kterými mám problém já, každý by si asi musel sestavit takovou modlitbu sám pro sebe, ale je to opravdu účinné napsat si to a nebo nahrát a denně se #modlit to samé. Možná jsem tam měla místo za „známé“ dát za „přátele“, ale už se stalo, celou dobu jsem stejně pod tím pojmem měla na mysli i svoje přátele. Mám právě ještě jednu modlitbu, kde jsou vyjmenovaní konkrétní lidé a konkrétní věci, které mi zrovna dělají potíže, ale to se pořád mění. A to bych nemohla dát veřejně 🙂 Možná si myslíte, že jsem blázen zveřejnit i tuhle modlitbu, ale je to tak strašně moc účinné, že by si měl opravdu něco takového udělat každý, tím se úplně mění dějiny 🙂 A přitom se to dá modlit kdykoliv, i když člověk zrovna nemá na to duchovní náladu. Krom toho se modlíme růženec a korunku. Nejúčinnější je chodit často na mši, často k zpovědi a k sv. přijímání, ta Pompejská novéna, modlit se růženec nebo korunku společně s někým. A když není nikdo ani přes telefon nebo internet, tak když je růženec zrovna v rádiu nebo na TV Lux atd. A když opravdu úplně hoří a je potřeba urychleně pomoc, tak napsat tady přímluvu (intence) a nechat si to puštěný.


Dodatek (4.12.2018) – pokud prosím Pána Boha, aby pomohl trpícím lidem a věřím, že je ta modlitba opravdu účinná, tak z toho vyplývá, že když se to některý den zapomenu pomodlit, a nevzpomenu si na ně, tak se pravděpodobně budou mít hůř. To je děsivý a zavazující.


Prosím o připomínky na email anna007@seznam.cz, kdyby někoho k tomu něco napadlo, co je tam špatně, nebo by mohlo být lépe apod., ještě to budu dělat určitě několikrát.

Share